BN21

BN By 3

BN Consultant 3

BN Talk3

 

คลิ้กดู Luangphor.net V.2

คลิ้ก

            เว็บ Luangphor.net นี้ ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนปณิธานการสร้างคนให้เจริญด้วยคุณธรรมของ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) แห่งวัดอัมพวัน สิงห์บุรี โดยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน แนวสติปัฏฐานสี่ เพื่อการพัฒนาจิต การเจริญสติ อันก่อให้เกิดปัญญาในตน ตลอดจนสามารถจะนำวิธีปฏิบัติมาประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังทำให้เกิดความสุขสงบอันสงัดจากกิเลสได้อย่างชั่วคราวและถาวร ตามครรลองแห่งการปฏิบัติของแต่ละบุคคลครับ

               ในเว็บนี้จะประกอบไปด้วยธรรมบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน แนวสติปัฏฐานสี่ เช่น วิธีการกำหนดยืน วิธีการเดินจงกรม วิธีนั่งปฏิบัติ วิธีกำหนดปัจจุบันธรรม วิธีการขออโหสิกรรม วิธีการอุทิศส่วนกุศล ตลอดจนความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรม และอื่น ๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติ เพื่อให้ท่านผู้สนใจ ได้มีช่องทางในการศึกษาประกอบการปฏิบัติ รวมทั้งมีกระดานสนทนาธรรม เพื่อให้ท่านได้ใช้ในการสอบถามปัญหาการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน แนวสติปัฏฐานสี่ ของท่านได้ตลอดเวลาครับ

               และท่านยังสามารถฟังธรรมบรรยายจากพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) ในรูปแบบของเสียง MP3 ได้อีกด้วยครับ  

คณะผู้จัดทำ               

BN Med

H102

ประสบการณ์ปฏิบัติธรรม

P101

ปัญญาเกิดจากการปฏิบัติ

P201

วิปัสสนา - พัฒนาจิต

P202

วิธีสู้เวทนา

P301

สติปัฏฐาน - ภาคปฏิบัติ

P302

กรรมฐานแก้กรรมได้อย่างไร

R308

อานิสงส์การสวดพุทธคุณ

P402

กฎแห่งกรรม - รู้ได้จากเวทนา

P403

แก้กรรมด้วยการกำหนด

P404

แยกรูป - แยกนาม

P405

โพธิปักขิยธรรมภาคปฏิบัต

P501

การกำหนดจิต

P502

ทางสายเอก

P601

การอุทิศส่วนกุศล

P701

คนตายไปแล้ว - ไปเกิดได้อย่างไร

P703

อัสสาสะ - ปัสสาสะ (การหายใจเข้า - การหายใจออก)

P801

กรรมฐานเบื้องต้น

P902

การเจริญพระกรรมฐาน

P903

วิธีแผ่เมตตา และ อุทิศส่วนกุศล

P904

ทำความดีนี้แสนยาก

P908

วิธีเดินกำหนด

P1001

เก็บอารมณ์

P1006

กระแสไฟฟ้าแห่งจิต

P1009

ัปัญญาในตัว

P1208

การพัฒนาให้เกิดปัญญาญาณ

P1401

คติธรรมพระกรรมฐาน

P1402

การพัฒนาภูมิปัญญา

P1403

อานิสงส์บุญกรรมฐาน

P1501

กฎแห่งกรรม

P1604

เรื่องของสมาธิ

P1605

การเก็บอารมณ์

P1607

การเจริญสติปัฏฐานสี่

P1608

การเดินจงกรม

P1609

การนั่ง

P1610

การระลึกเหตุการณ์

P1611

การสะสมหน่วยกิต

P1615

ยืนหนอ

P1616

สร้างปัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิต

P1617

หลักปฏิบัติกรรมฐาน

P1704

รากเหง้าของความประพฤติ

คำศัพท์ควรรู้  (จาก พจนานุึกรมราชบัณฑิตยสถาน)

กฎแห่งกรรม

วงจรความเป็นจริงตามธรรมชาติที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบ คือ การกระทำใด ๆ ที่ทำให้เกิดขึ้นด้วยกาย วาจา ใจ ของบุคคลใด ๆ ผ่านอายตนะทั้ง ๖ (ตา - รูป หู - เสียง จมูก - กลิ่น ลิ้น - รส กาย - สัมผัส ใจ - ธรรมารมณ์) ทั้งที่เป็นกุศล และ อกุศล ผลแห่งการกระทำนั้น ทั้งที่เป็นกุศล และ อกุศล ย่อมจักส่งผลดังกล่าวให้แก่ผู้กระทำนั้น ๆ ต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอน

กรรม

การกระทำ เป็นคำกลาง ๆ ใช้คู่กับ กุศล และ อกุศล เช่น กุศลกรรม (บุญ) อกุศลกรรม (บาป)

กิเลส

เครื่องทำใจให้เศร้าหมอง ได้แก่ โลภ โกรธ หลง

จิต

ใจ มีหน้าที่รู้ คิด นึก

เจตนา

ความตั้งใจที่จะกระทำ ผ่าน กาย วาจา ใจ

ไตรลักษณ์

ลักษณะที่เป็นสามัญ ๓ ประการ คือ ความไม่เที่ยง (อนิจจัง) ความเป็นทุกข์ (ทุกขัง) ความมิใช่ตัวตน (อนัตตา)

ธรรม

คุณความดี

นาม

สิ่งที่ไม่ใช่รูป คือ จิตใจ คู่กับรูป

นามธรรม

สิ่งที่รู้ได้เฉพาะทางใจเ่ท่านั้น

ปัจจุบันธรรม

เหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ปัญญา

ความรอบรู้ ความรู้ทั่ว

รูป

สิ่งที่รับรู้ด้วยตา เป็นขันธ์ ๑ ในขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ

รูปธรรม

สิ่งที่รู้ได้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

ลิ้นปี่

จุดที่อยู่กึ่งกลางระหว่างดั้งจมูกกับสะดือ (กึ่งกลางทรวงอก) ใช้ในการกำหนดสภาวธรรมในปัจจุบันที่เกิดขึ้นทางความคิด อารมณ์ทางใจ เช่น คิด ฟุ้งซ่าน ตลอดจนใช้กำหนดรู้ (รู้หนอ) ในสภาวธรรมที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป (เห็นความจริงด้วยความเป็นจริง) บันทึกปัญญาลงในจิตที่ลิ้นปี่

วิญญาณ

หมายถึงจิตใจ สิ่งที่เชื่อว่ามีอยู่ในกายเมื่อมีชีวิต เมื่อตายจะออกจากกาย ความรับรู้ เช่น จักษุวิญญาณ คือ ความรับรู้ทางตา

เวทนา

ึความรู้สึกทุกข์ ความรู้สึกสุข ความไม่รู้สึกทุกข์และสุข

สติ

ความรู้สึกตัว

สมาธิ

ความตั้งมั่นแห่งจิต ความสำรวมใจให้แน่วแน่

สังขาร

ร่างกาย ตัวตน สิ่งที่ประกอบและปรุงแต่งขึ้นเป็นร่างกายและจิตใจรวมกัน

สัญญา

ความจำ

สัมปชัญญะ

ความรู้ตัวอยู่เสมอ ความไม่เผลอตัว มักใช้เข้าคู่กับคำสติ เช่น สติสัมปชัญญะ

อโหสิกรรม

กรรมที่ยุติการส่งผล

อายตนะ

เครื่องรู้และสิ่งที่รู้

อายตนะภายนอก

ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

อายตนะภายใน

รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ (สัมผัส - ร้อนเย็น อ่อนแข็ง หยาบละเอียด) ธรรมารมณ์ (อารมณ์ที่เกิดทางใจ ความคิด)

อุณาโลม

เป็นจุดกึ่งกลางหน้าผาก ใช้ในการกำหนดเห็นรูป (เห็นหนอ) อุทิศส่วนกุศล และใช้กำหนดเพื่อระงับความง่วง (ง่วงหนอ)

BN Dhammp3

ชุดที่ 1

เพื่อการฟังที่สมบูรณ์ โปรดคลิ้กขวา กด Save Target as ไว้ที่เครื่องของท่าน แล้วจึงเปิดฟัง

101

หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 01 A

102

หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 01 B

103

หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 02 A

104

หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 02 B

105

หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 03 A

106

หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 03 B

107

หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 04 A

108

หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 04 B

109

หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 05 A

110

หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 05 B

111

หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 06 A

112

หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 06 B

113

หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 07 A

114

หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 07 B

115

หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 08 A

116

หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 08 B

117

หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 09 A

118

หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 09 B

119

หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 10 A

120

หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 10 B

121

หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 11 A

122

หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 11 B

123

หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 12 A

124

หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 12 B

125

หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 13 A

126

หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 13 B

ชุดที่ 2

201

กรรมฐานแก้กรรมได้อย่างไร 1

202

กรรมฐานแก้กรรมได้อย่างไร 2

203

การเจริญกรรมฐาน 1

204

การเจริญกรรมฐาน 2

205

การเจริญกรรมฐาน 3

206

การเจริญกรรมฐาน 4

207

การเจริญกรรมฐาน 5

208

การเจริญกรรมฐาน 6

209

การเจริญกรรมฐาน 7

210

ผลกรรมตามสนอง

211

สมถะและวิปัสสนา

 

 

ชุดที่ 3

301

การบริจาคทาน

302

กิเลสมนุษย์

303

ความดีเป็นแก่นสารของชีวิต

304

เงาบุญเงาบาป

305

นารีผลต้นไม้ประหลาด

306

ปัญญาภายนอกปัญญาภายใน

307

ปีศาจในตัวเรา

308

ผลการสร้างบารมี

309

ผู้มีปัญญาในตัว

310

ศีลและภาวนา

ชุดที่ 4

401

ความซื่อสัตย์

402

์เจริญกรรมฐานช่วยพ่อแม่ได้

403

เทศน์เรื่องศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน

404

บรรยายธรรมคนพิการ

405

บ่อบุญบ่อบาป

406

ประโยชน์ของการมีสติ

407

ผลกรรมของหลวงพ่อจรัญ ตอนที่ 1

408

ผลกรรมของหลวงพ่อจรัญ ตอนที่ 2

409

วิญญาณคุณนายละม้าย

410

วิธีแผ่เมตตา

ชุดที่ 5

501

์ฆ่าความโกรธ

502

์ธรรมะสำหรับเยาวชน ตอนที่ 1

503

ธรรมะสำหรับเยาวชน ตอนที่ 2

504

นารีผลต้นไม้ประหลาด

505

มนุษยชาติ

506

มีธรรมบุญมาเอง

507

สอนกรรมฐาน สติปัฎฐาน 4 แรม14 ค่ำ

508

หัวใจเศรษฐี

509

เหตุที่จิตไม่มีสมาธิ

510

อานิสงส์การสวดมนต์

ชุดที่ 6

601

กรรมฐานพัฒนาคน

602

ความอบอุ่นในครอบครัว

603

ปัญหาในครอบครัว

604

ผลกรรมปรากฎ

605

พระในบ้าน

607

ธรรมะ 4 ประการ

610

หัวใจพระพุทธศาสนา

 

 

ชุดที่ 7

701

ทำวัตรเช้า

702

ทำวัตรเย็น

703

บทสวดธรรมจักร

704

ประสบการณ์ ในการฝึกสมาธิจากสำนักต่างๆ 1 หน้า 1

705

ประสบการณ์ ในการฝึกสมาธิจากสำนักต่างๆ 1 หน้า 2

706

ประสบการณ์ ในการฝึกสมาธิจากสำนักต่างๆ 2 หน้า 1

707

ประสบการณ์ ในการฝึกสมาธิจากสำนักต่างๆ 2 หน้า 2

708

ประสบการณ์ ในการฝึกสมาธิจากสำนักต่างๆ 3 หน้า 1

709

ประสบการณ์ ในการฝึกสมาธิจากสำนักต่างๆ 3 หน้า 2

710

ประสบการณ์ ในการฝึกสมาธิจากสำนักต่างๆ 4 หน้า 1

711

ประสบการณ์ ในการฝึกสมาธิจากสำนักต่างๆ 4 หน้า 2

712

การอุทิศผลบุญ หน้า 1

713

การอุทิศผลบุญ หน้า 2

714

พระภาวนาวิสุทธิคุณ เล่าเรื่องให้โยมฟัง

715

ประวัติค่ายบางระจัน

716

บาปบุญมีจริงหรือ

717

กฏแห่งกรรมกับศีล 5 หน้า 1

718

กฏแห่งกรรมกับศีล 5 หน้า 2

719

กรรมฐานแก้กรรมได้อย่างไร หน้า 1

720

กรรมฐานแก้กรรมได้อย่างไร หน้า 2

721

ชีวิตไม่สิ้นหวังกับความรัก หน้า 1

722

ชีวิตไม่สิ้นหวังกับความรัก หน้า 2

ชุดที่ 8

801

การกำหนดเวทนา

802

กำหนดปวดหนอ

803

ขันติจากกรรมฐาน

804

ความเสื่อม

805

คุณพระรัตนตรัย

806

ปฏิบัติธรรมนำสุข

807

ผู้มีบุญวาสนา

808

ร้อยรู้หรือจะสู้ปฏิบัติ

809

สอนลูกอย่างไรให้ได้ดี

 

 

ชุดที่ 9

901

ฝึกจิต

902

อริยะทรัพย์

903

ปิดทองหลังพระ

904

พระคุณแม่

905

สติคู่กับจิต

906

สร้างฐานะให้ดี

907

การปลูกสต

908

การทำสมาธิ

909

รู้จริงต้องปฏิบัติ

 

 

ชุดที่ 10

1001

การทดแทนพระคุณพ่อแม่

1002

กุญแจชีวิต

1003

ความสุขในครอบครัว

1004

ชีวิตไม่สิ้นหวัง

1005

ทานบริสุทธิ์

1006

เรื่องของทุกข์

1007

เวรกรรมตามสนอง

1008

อานิสงส์ของการแผ่เมตตา

1009

การใช้ชีวิตคู่

 

 

สติที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้น นอกจากจะคอยสกัดกั้นอกุศลธรรม และความทุกข์ร้อนใจที่จะเข้ามาทางอายตนะแล้ว สติเพ่งอยู่ที่ รูป นาม
เมื่อเพ่งเล็งอยู่
ก็ย่อมเห็นความเกิดดับของ รูป นาม ที่ดำเนินไปตามอายตนะต่าง ๆ อย่างไม่ขาดสาย การเห็นการเกิดดับของ รูป นาม นั้นจะนำไปสู่การเห็นพระไตรลักษณ์ คือ
ความไม่เที่ยง ความทุกข์ และความไม่มีตัวตนของสังขาร หรือ อัตภาพอย่างแจ่มแจ้ง

พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม)             


© Copyright Reserved - luangphor.net
๑๕ ส.ค. ๒๕๕๐